Zaleganie z należnościami finansowymi przez dłuższy czas, może przyczynić się do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Taki stan jest bardzo niebezpieczny, gdy nawarstwiające się zaległości mogą doprowadzić nawet do straty całego majątki. W przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zadłużeniem często jedynym wyjściem jest upadłość konsumencka. Na czym to polega?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone wobec osoby zadłużonej, która z powodu obecnej sytuacji materialnej stała się niewypłacalna. Upadłość konsumencka jest orzekana tylko w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i mogą udowodnić, że zadłużenie nie nastąpiło w wyniku działania celowego. Prawo upadłościowe jasno określa warunki i przesłanki, które muszą być spełnione, aby doszło do orzeczenia upadłości konsumenckiej. Stan niewypłacalności i ogłoszenie upadłości pozwalają wyjść ze spirali długów i ustabilizować swoją sytuację materialną. Jednak wiąże się również z pewnymi konsekwencjami i ograniczeniami w przyszłości.

prawo upadłościowe w Profinfo.pl

Kto może starać się o upadłość konsumencką?

W ramach postępowania o upadłość konsumencką sąd ustala, w jaki sposób mają zostać zaspokojone potrzeby wierzycieli. Może to doprowadzić to całego lub częściowego umorzenia długu, lub koniecznością pokrycia zobowiązania ze środków pozyskanych ze sprzedaży majątku. Sądy elastycznie podchodzą zarówno do możliwości dłużników, jak i potrzeb wierzycieli, dlatego mogą orzec o częściowej spłacie długu i całkowitym umorzeniu pozostałej części lub zadecydować o sprzedaży dóbr materialnych. Według przepisów prawa, na głoszenie upadłości konsumenckiej nie mają szans osoby, które:

  • celowo zaciągały kredyty i pożyczki, jednocześnie nie mając zamiaru ich spłacać,
  • mimo sytuacji materialnej żyły ponad stan, co doprowadziło do wpadnięcia w spiralę długów,
  • brały udział w postępowaniu upadłościowym i nie wywiązały się z jego ustaleń,
  • podały nieprawdziwe dane we wniosku o upadłość konsumencką,
  • zataiły swój majątek lub doprowadziły do jego przepisania na inną osobę, aby uniknąć konsekwencji,
  • działy z premedytacją na szkodę wierzycieli, unikając uregulowania zadłużenia.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego to sąd decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku konsumenta.

Skutki upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik musi liczyć się z tym, że cały majątek wchodzi w skład masy upadłościowej i należy do syndyka. Oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, a jego określona część zostanie sprzedana na poczet pokrycia długów. Dłużnik nie może także zawierać żadnych umów, poza tymi, które dotyczą zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności czy wizyta u lekarza.