Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które ma za zadanie ocenić skutki realizacji polityki, strategii oraz planu dla środowiska. Jednym z elementów SOOŚ jest prognoza oddziaływania na środowisko. Ma na celu przedstawić skutki, jakie niesie ze sobą realizacja prognozowanego dokumentu względem środowiska, jak również zdrowia ludzi.

Jakie znaczenie ma prognoza oddziaływania na środowisko?

Dzięki prognozie oddziaływania na środowisko możliwe jest dokonanie oceny proponowanych działań czy kierunków rozwoju i uzgodnienie, czy we właściwym stopni uwzględniają one kwestie związane z ochroną środowiska. O ile działalność człowieka zawsze będzie niosła ze sobą jakieś skutki dla otoczenia, możliwe jest znalezienie odpowiednich narzędzi, dzięki którym możliwe będzie zminimalizowanie tych oddziaływań, a jednocześnie zmaksymalizowanie korzyści dla społeczeństwa. Prognoza ma więc za zadanie wskazać rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko, bądź alternatywne rozwiązania, które umożliwią harmonizację interesów człowieka oraz interesów środowiska.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko

Art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ określa zakres prognozy oddziaływania na środowisko. W dokumencie konieczne jest zawarcie wyszczególnionych w przepisie pozycji, jak również zastosowanie zaleceń art. 53, czyli określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie w uzgodnieniu z właściwymi organami wymienionymi w art. 57 i 58 ustawy OOŚ. Postanowienie wydane przez te organy o zakresie i stopniu szczegółowości nie ma jednoznacznie wskazanej formy prawnej, a ponadto nie przysługuje na nie zażalenie. Opracowujący dokument ma więc obowiązek uwzględnienia tych postanowień.

Dostosowanie prognozy do konkretnych warunków

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien być dostosowany i wykonywany zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, jak również stanem metod oceny. Ważna jest także zgodność ze stopniem szczegółowości i zawartości projektowanego dokumentu. Oznacza to, że prognoza może wyglądać odmiennie w zależności od specyfiki dokumentu, którego dotyczy w zakresie stopnia szczegółowości analiz ocen i wniosków w dokumencie. Tym samym innym podejściem będą odznaczały się prognozy, które wykonywane są dla niewielkich, zdefiniowanych obszarów, a więc chociażby dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a innym te dla obszarów znacznie większych. Odmienne odniesienie, a więc związane z tym analizy czy wnioskowania znajdą się chociażby w prognozach strategicznych dokumentów mających rangę wojewódzką.